06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

معرفی گروه

معرفی گروه

گروه اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی ازسال 1390 شروع به پذیرش دانشجو در دو رشته اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی نموده است.هدف این گروه تربیت نیروی انسانی متخصص در حیطه های علوم اقتصادی و اجتماعی در بخش کشاورزی و روستایی می باشد . این گروه تاکنون دو دوره در هر دو رشته کشاورزی و توسعه روستایی دانشجو و دانش آموخته تربیت نموده است . انگیزه راه اندازی گروه یاد شده توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی و تولید علمی در عرصه های اقتصادی ،کشاورزی ،مدیریت مزرعه و بازاریابی کشاورزی است .

 

 

<

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات