06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه آموزشی

 

رشته مهندسی آب در سال 1384 دایر گردید و مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه علوم آب را داراست.

در سال 1391 گرایش های آبیاری و زهکشی، سازه های آبی در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش سازه های آبی در مقطع دکتری در این گروه تاسیس گردیده است .

با توجه به گرایش و رشته، دانش آموختگان مهندسی آب می توانند در زمینه های مختلف مطالعات منابع آب های سطحی و زیر زمینی، تلفیق بهره برداری از آب های سطحی و زیر زمینی، طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار و سطحی، زهکشی اراضی، طراحی شبکه های انتقال روباز، اجرا و نظارت بر اجرای طرح ها، مدیریت و بهره برداری از شبکه ها، مهندسی رودخانه و مطالعات مهندسی محیط زیست برای بررسی آثار کودها و سموم بر محیط زیست و سفره های آب زیر زمینی، به کار بپردازند.

اعضاء هیئت علمی این گروه شامل یک نفر دانشیار  و چهار نفر استادیار می باشد. در حال حاضر تعداد 171 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این گروه مشغول به تحصیل می باشند که این تعداد شامل 115 نفر دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، 39 نفر دانشجوی ارشد سازه های آبی و آبیاری زهکشی و 17 نفر دانشجوی دکتری سازه های آبی می باشد.


 


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات